Stoic Coffee Break
65 - Self Illusion
March 14, 2018
“What illusion about myself do I entertain?” - Epictetus

“What illusion about myself do I entertain?” - Epictetus